Saanio & Riekkolan rooli loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksessa valtioneuvostolle

 Posiva on jättänyt käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle 28.12.2012. Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaan laitokseen on tarkoitus loppusijoittaa TVO:n ja Fortumin ydinvoimalaitosten käytetty ydinpolttoaine, yhteensä 9000 uraanitonnia.

Rakentamislupahakemuksen taustalla on yli 30 vuotta tutkimus- ja kehitystyötä, joka sai alkunsa nykyisiä ydinvoimalaitoksia käyttöön otettaessa. Vuosikymmenten aikana kertynyt tieto on vahvistanut käsitystä geologisen loppusijoituksen turvallisuudesta.

Maanalaisen loppusijoituslaitoksen rakennussuunnitelmat (pääpiirustukset) on laadittu Saanio & Riekkola Oy:ssä. Myös kapselointilaitoksen käytön ja käytöstäpoiston yhteydessä syntyneiden ydinjätteiden loppusijoittamiselle on varattu tilat. Loppusijoitustilat on tarkoitus rakentaa 400–450 metrin syvyydelle ja ne koostuvat vaiheittain rakennettavasta tunnelistosta ja niihin liittyvistä teknisistä tiloista. Kuva Saanio & Riekkola Oy.

Olkiluodon kallionperän soveltuvuus loppusijoitukseen on vahvistunut maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn kokemusten myötä. Saanio & Riekkola Oy on ollut mukana kehittämässä kriteerejä ja yksityiskohtaista menettelyä loppusijoitustunnelien sijoittamiselle Olkiluodon kallioperään siten, että sen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta suotuisat ominaisuudet voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Pitkäaikaisturvallisuutta koskevien vaatimusten toteutumista tarkastellaan lupahakemusta varten laaditussa turvallisuusperustelussa, joka on luovutettu Säteilyturvakeskuksen arvioitavaksi. Saanio & Riekkola koordinoi ja merkittäviltä osin laati turvallisuusperustelun. Turvallisuusperustelun mukaan loppusijoitetun ydinjätteen aiheuttamat säteilyannokset ja radioaktiivisten aineiden päästöt jäävät alle viranomaisten asettamien rajojen.

A-Insinöörit

Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, 00420 HELSINKI, puhelin 09 530 6540, faksi 09 566 3354
Sähköposti (toimisto) saanio.riekkola@sroy.fi Sähköposti (työntekijät) etunimi.sukunimi@sroy.fi